Cv-ul directorului

Curriculumul vitae

 

Informaţii  personale
Nume, prenume  Hasiev  Marina
                  Data naşterii  30.07.1972
                                 Sex Feminin
                            Adresă R. Moldova Chişinău, str. Petru Zadnipru 14, ap. 21
                           Telefon Serviciu:

022331256

Domiciliu: Mobil:

069283312

Alte date de contact:
                            E-mail ciocana.gradi130@gmail.com
Locul de muncă Instituţia de educaţie timpurie nr.130 ,,FOIŞOR”
Experienţa profesională
                         Perioada 2011 – prezent, Instituţia de educaţie timpurie nr.130, or. Chişinău, str. Petru  Zadnipru, 6/2
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi si responsabilităţi –        asigurarea capacităţii organizaţionale a instituţiei;

–        organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activităţii întregului personal al instituţiei;

–        coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţii procesului educaţional;

–        organizarea şi coordonarea parteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate;

–        asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Perioada 15.10. 2006 – 01. 08. 2008
Funcţia sau postul ocupat Metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –        Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

–        Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

–        Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi metodice a personalului didactic.

Perioada 1992 – 1994, Instituţia preşcolară nr.169;

1994 – 1997, Instituţia preşcolară nr.179;

1997 – 2011, Instituţia preşcolară nr.130;

Funcţia sau postul ocupat Educator
Principalele activităţi si responsabilităţi –        Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

–        Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

–        Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

Educaţie şi formare
Perioada 01.09.2001 – 01.07.2006
     Calificarea /

diploma, obţinută

Diplomă, Seria AL nr.0113074, eliberată 19.07.2006

-educator în instituţiile preşcolare

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogia şi psihologia  îvăţămîntului  preşcolar şi primar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol
Perioada 2011-2013
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă, Seria AL Nr.0113074

Master în Ştiinţe ale educaţiei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol
Perioada 2015-2020
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de grad didactic îmtâi, ordinului ME nr..676 din 09.07.2015

Certificat de grad managerial doi, ordinului ME nr..955 din 18.08.2015.

Certificat de grad didactic întâi/metodist, ordinului ME NR.1130 din 23.07.2018.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Perioada 2020
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de instruire la disciplina Managementul educațional.

.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul de formare continuă
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de instruire în domeniul securității și sănatății în muncă, la specialitatea Nr.18/02/20-14

.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă S.R.L.,,AG SERVICE CONSULTING
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Disciplinarea pozitivă în cadrul procesului instructiv -educativ”NR.003149
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ A.O. ,,Didactica  Aplicată,, mun.Chişinău
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de Formare continuă, la specialitatea Management educaţional seria CRP Nr.000073439

.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare şi organizare a seminarului instructiv-metodic : Promovarea valorilor autentice în vederea dezvoltării personalităţii creative a copiilor  preşcolari.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, IET nr..130 mun.Chişinău
Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Secretele comunicării eficiente”NR.001347
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ A.O. ,,Didactica  Aplicată,, mun.Chişinău
Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Susţinerea eforturilor naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova”
Numele furnizorului de formare Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Cadrul de Cooperare Programatică CoE/UE.
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu Cerinţe educaţionale de vârstă timpurie”
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova cu Caritas Cheia.
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, ” Aplicarea legislaţiei muncii prin prisma respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal”
Numele furnizorului de formare  

Centrul de Instruire şi Dezvoltare INTELECT CENTER

Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de Formare continuă, la specialitatea  Educaţie preşcolară, seria CRP Nr.000050679
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Institutul de Formare Continuă
Perioada 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Conferinţă de totalizare a rezultatelor cercetărilor acţiune în domeniul educaţiei timpurii
Numele furnizorului de formare Centrul de Investigaţii şi Consultanţă ,, Sociopolis,, Universitatea  Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,,, ME
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Seminar instructiv – metodic ,, Managmentul şedinţelor ”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, IET nr..197mun.Chişinău
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la seminarul instructive- metodic pentru manageri ,,Aplicarea documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei preşcolare”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Proiecte internaţionale şi naţionale
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova , DGETS
Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de participare, ,,EDUCAŢIA DE CALITATE- PREMIZĂ PENTRU SOCIETATEA  DEZVOLTATĂ”
Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova , DGETS
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, PROIECTUL EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER
Numele furnizorului de formare

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, IET nr.32.
Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, Nr.677 ,,Programele artistice –  între tradiţional şi modern”
Numele furnizorului de formare

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa
Experienţă de elaborare
Articole

 

 

Ziarul „Făclia”,  ,,C-o rădăcinăcreşte-n soare  C-o rădăcină –in izvor.,,
Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, nr.34 (541) Prin calitatea educației, spre un viitor mai bun pentru țară.
Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, nr.38  ,,Drag de copilărie.”
Ziarul „Univers Pedagogic Pro”, nr.43 (172) ,,Coşul Toamnei este mare şi-i bun pentru fiecare.”
Ziarul „Făclia” ,  „Copilărie vis şi feerie.”
Ziarul „Făclia”,   „Misterul primăverii.”

 

 Aptitudini  şi  competenţe  personale

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale; abilităţi  strategice; abilităţi  organizaţionale; abilităţi  de eficacitate personală. Planificarea şi organizarea evaluării competenţelor profesionale ale personalului din subordine;

Analiza informaţiilor şi luarea deciziilor privind  competenţele persoanei;

Competenţe de organizare a echipei, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare;

Competenţe de motivare, mobilizare de sine şi a echipei, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Integritate profesională, responsabilitate, devotament.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Cursuri de perfecţionare privind utilizarea calculatorului, şi dobândirea competenţelor de lucru în WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET.

Dispun de aptitudini şi competenţe şi în utilizarea aparatelor  electronice, camerelor digitale, etc.

 

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Flexibilitate, adaptabilitate, spirit de lucru în echipa, experienţă bogată  cu o preocupare permanentă pentru perfecţionarea continuă;

Competenţe de monitorizare şi evaluare;

Competenţe de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire.

 

Data_____________________                                 Semnătura_______________________